You are here

provinciaal belang bij Eco XXI

Het provinciaal beleid voor duurzaamheid is gediend met een sterk lokaal duurzaamheidsbeleid. Provinciale en lokale beleidsterreinen hangen nauw samen en lokale initiatieven dragen daarmee bij aan provinciaal beleid. Dat is de reden voor Zeeland en Noord-Holland om hun gemeenten te stimuleren in de deelname aan Eco XXI.

Provinciaal belang bij Eco XXI

Op verzoek van de provincie Zeeland heeft FEE-Nederland Eco XXI in Zeeland geïntroduceerd. De vraag was of er aan de bestaande keurmerken zoals de Blauwe Vlag en Green Key een ruimere betekenis gegeven kan worden. Eco XXI was op dat moment in Portugal toegepast als lokaal/regionaal instrument voor het in kaart brengen van duurzaamheid.

Na de pilotfase in Zeeland, die met succes is afgerond, zijn met steun van de provincie Zeeland nog vijf gemeenten in Zeeland onderscheiden met de Eco XXI award. Tegelijkertijd is in Noord-Holland een vergelijkbaar initiatief tot stand gekomen, waarbij de provincie ook een actieve rol speelt met een financiële ondersteuning naar de gemeenten.

De samenwerking provincie – gemeente concretiseert zich in de financiële en organisatorische steun van de provincie naar de gemeenten. Doorgaans betalen de gemeenten de deelname aan Eco XXI en financiert de provincie de proceskosten en de kosten van de workshops die na het assessment worden aangeboden.

 
Eco XXI: format voor gemeenten

Eco XXI ontwikkelt zich tot het duurzaamheidsformat voor gemeenten. Gemeenten worden op twee manieren getoetst op hun duurzaamheidsbeleid:
1. wat doet zij op haar kerntaken
2. hoe handelt zij in haar netwerk naar derden tav duurzaamheid.

Gemeenten worden op 21 criteria getoetst waardoor er een breed beeld komt van het duurzaamheidsbeleid. Een onafhankelijke jury beoordeelt de score die door een zelf ingevuld assessment wordt verkregen. De jury geeft ook aan op welke onderdelen de gemeente haar positie kan verbeteren en op die onderwerpen organiseert FEE-Nederland workshops. Andere duurzaamheidsprogramma's hebben niet deze brede inzet en de beoordeling door een onafhankelijke jury. Dat maakt Eco XXI extra waardevol, terwijl de deelname redelijk eenvoudig is omdat de onderwerpen doorgaans deel uitmaken van lopende beleidsprogramma's.
 

Belang van provincie
Tot nu toe is een samenwerking tussen de provincie en gemeenten heel vruchtbaar gebleken. De gemeenten betalen hun eigen assessment en de provincie financiert de proceskosten en de kosten van een aantal workshops. De provincie doet dit omdat haar eigen duurzaamheidsbeleid mede afhankelijk is van het handelen van gemeenten. De provincie stimuleert met deze steun de deelname aan Eco XXI waardoor er een beter provinciaal beeld komt over het lokale duurzaamheidsbeleid en de provincie laat op deze wijze zien dat zij het gemeentelijk beleid serieus neemt als bijdrage in het provinciale beleid.

Met de toepassing van Eco XXI worden de bestaande keurmerken zoals Blauwe Vlag, Green Key en EcoSchools in een ruimer lokaal duurzaamheidskader geplaatst. Ondernemers en schoolleiding weten zich gesteund door de lokale en provinciale  overheid in hun eigen beleid.
 
 

Eco XXI als keuze instrument bij bezuinigingen
Ook in tijden van bezuinigingen is Eco XXI een adequaat middel om beleidskeuzen te maken. In de praktijk blijkt dat met een effectief duurzaamheidsbeleid bezuinigingen te realiseren zijn die lang niet altijd bekend zijn bij gemeenten en hun partners. De scholen kunnen aanmerkelijke kosten terugringen op het energie- en watergebruik en op de kosten van afvalverwerking. Ondernemers kunnen met Green Key forse bezuinigingen realiseren en daarmee hun concurrentiepositie versterken. Naast de kosten gaat het dan ook om de profilering als duurzame school, ondernemer en gemeente.

Als er fundamentele afwegingen gemaakt moeten worden op lokaal niveau voor toekomstig beleid is duurzaamheid nu nog geen item, terwijl het duurzaamheidsvraagstuk aan belang wint. Met Eco XXI wordt een samenhangend beeld verkregen voor gemeenten en haar partners dat van belang is voor het maken van die keuzen. De provincie kan de deelname stimuleren door samen met gemeenten aan Eco XXI deel te nemen.